حکم روزه گرفتن کسی که بعد از طلوع فجر از عادت ماهیانه پاک می گردد

علما در روزه گرفتن زنی بعد از طلوع فجر از عادت ماهیانه پاک می شود اختلاف نظر دارند، گروه اول بر این باور هستند که باید تا غروب همان روز چیزی نخورد و نیاشامد و با این وجود باید روزه ی  آن روز را  دوباره قضا کند، و این مشهورترین فتوا در مذهب امام احمد بن حنبل می باشد. 

گروه دوم بر این باورند که لازم نیست از خوردن و آشامیدن آن روز خودداری کند، زیرا روزه ی چنین زنی در چنین روزی صحیح نیست، چون به دلیل عادت بودن در اول آن شروط روزه گرفتن در او وجود نداشته است، و بنا بر اینکه روزه ی چنین زنی درست نیست پس در خودداری کردن از خوردن و آشامیدنش نیز فایده ای وجود ندارد، و این مدت از روز برای چنین زنی از لحاظ روزه داری محترم شمرده نمی شود، زیرا چنین زنی موظف است اول چنین روزی را افطار کند، بلکه روزه گرفتن در ابتدای چنین روزی بر او حرام است، و روزه ی شرعی روزه ای است که انسان از هر چیزی که باعث افطار روزه می شود به نیت عبادت از طلوع فجر تا غروب آفتاب خودداری کند، و آنچنانکه پیداست این نظریه از نظریه ی اول قوی تر است، و بر اساس هر دو نظریه چنین زنی باید قضای آن روز را به جای آورد.

پاسخ دهنده ی سوال: شیخ محمد بن صالح العثیمین