این زنها مردان خود را دلسرد میکنن !

سردی و یک فاصله پرنشدنی، از همین اتفاقات ساده جان میگیرد. همین چیزهایی که گاهی به دلیل صمیمیت و گاهی به دلیل حق به جانب بودن، آنها را نادیده میگیرید.


مجله ایده آل: سردی و یک فاصله پرنشدنی، از همین اتفاقات ساده جان میگیرد. همین چیزهایی که گاهی به دلیل صمیمیت و گاهی به دلیل حق به جانب بودن، آنها را نادیده میگیرید. همین چیزهای سادهای که برای مردها یک دنیا اهمیت دارد و میتواند نظرشان را نسبت به شریک زندگیشان زیر و رو کند. شما فکر میکنید هیچ اتفاقی نیفتاده؛ فکر میکنید تغییری نکردهاید و اشتباهی مرتکب نشدهاید اما همسرتان روزبهروز بیشتر فاصله میگیرد و سردتر میشود. تقصیر شما نیست. کسی این چیزها را به شما گوشزد نکرده. ما در این صفحه میخواهیم شما را با اشتباههای کوچکی که زندگیتان را یخبندان میکند آشنا کنیم و چشمهایتان را بیشتر از قبل روی رفتارتان باز کنیم.
سردکننده شماره 1: به خودتان اهمیت نمیدهید


زنهای هپلی

مردی که عاشقتان باشد، حتی میتواند در سختترین روزها هم کنار شما بماند و در روزهای بیماری هم از شما خسته نشود. مردها یک زن همیشه زیبا و سالم نمیخواهند. بلکه زنی را دوست دارند که بیمارنما و ژولیپولی نباشد و اهمیت کافی را به سلامت و زیباییاش بدهد. اگر هنوز هم منظورمان را نفهمیدهاید، چند شکایت اصلی مردها از همسرشان را بخوانید:

 • دوست ندارم همسرم کار کند. چون خسته و بدبو از سرکار برمیگردد و دیگر حتی حوصله یک دوش گرفتن مجدد را هم ندارد. ساعات زیبایی و مرتب بودنش، تنها اول صبح است و بدبویی و خستگیاش را برای من به خانه میآورد.
 • اشتیاق زیادش به غذا خوردن نه تنها خوشحالم نمیکند، بلکه برایم عذابآور هم شده. نمیدانم خودش را نمیبیند؟ متوجه نیست که چطور هر روز وزنش بالاتر میرود و مجبور میشود لباسهای قدیمیاش را کنار بگذارد؟
 • همسرم 10 نوع سشوار و اتوی مو دارد اما هر روز باید با موهای وز شده ببینمش. حسرت دیدن یک لباس خانه هماهنگ و آراسته به تنش، بر دلم مانده. تنها وقتی که مهمان داریم میتوانم به آراسته بودنش امیدوار باشم.
 

مردها چه فکر میکنند؟

مردها از زنانی که به بهداشت، سلامت و زیباییشان اهمیت نمیدهند، بیزارند. شاید یک زن هم از هپلی بودن همسرش آزرده شود اما آسیبی که یک مرد از این ماجرا میبیند به مراتب بیشتر است؛ چراکه مردها در جریان این ارتباط، بیشتر تابع چشمشان هستند. شاید دیدن یک لباس خوشرنگ، مرتب و یک خانه تمیز، بیشتر از هر چیز دیگری بتواند آنها را دلگرم کند اما شکایتهایی که در بالا گفته شد، کافی است تا یک مرد عاشق هم به یک مرد سرد تبدیل شود.

چرا زنها به اینجا میرسند؟

بسیاری از زنها در درک مفهوم «صمیمیت» دچار مشکل هستند. آنها بعد از گذشت مدتی از زندگی مشترک، به بهانه صمیمی بودن با همسرشان، رسیدن به خود و شادابیشان را فراموش میکنند. اگر شما هم در چنین موقعیتی قرار دارید، نباید این اصل را فراموش کنید که برای یک مرد، هر روز روزی تازه است و تنها با تازه نگه داشتن این زیباییهای کوچک است که میتوانید دل این موجود مریخی را به دست بیاورید.

سردکننده شماره2: کمبود اعتماد به نفس دارید


زنهایی که خود را دستکم میگیرند

حتی زشتترین آدمهای جهان هم، دلیلی برای دلفریب بودن در خود دارند. یادتان نرود که مردها از زنانی که مدام خود را تحقیر میکنند و هیچ وقت از ظاهرشان راضی نیستند، بیزارند و اگر مدام در مورد ظاهرتان غر بزنید، نه تنها او شما را یک زن فروتن نمیبیند، بلکه از شما دلسرد هم میشود. اگر هنوز هم منظورمان را نفهمیدهاید، چند شکایت اصلی مردها از همسرشان را از زبان زنها بخوانید:

 • دماغم باز هم ورم کرده. با این صورت چطور به مهمانی بیایم؟ من امشب باز هم زشتترین زن جمع خواهم بود. اصلا همین هفته باید سراغ یک جراح زیبایی بروم و از دست این چهره مسخره راحت شوم.
 • نه! این لباس را نمیپوشم! ببین چقدر چاقم میکند. این پهلوهای گنده را بزرگتر هم نشان میدهد. نگاه کن شکمم چندبرابر شده و از هر گوشه لباسم یک تکه چربی بیرون زده.
 • هرقدر موهایم را سشوار میکشم صاف نمیشود. با این موهای وزوزی حالم از قیافه خودم به هم میخورد. دلم میخواست کچل باشم اما این موهای زشت روی سرم نباشد.

مردها چه فکر میکنند؟

برای همسرتان زشت بودن یا زیبا بودن شما آنقدر اهمیت ندارد که تصور شما نسبت به خودتان. مردها عاشق زنهای با اعتماد به نفس هستند. زنهایی که خوب بلدند زیباییهایشان را بهتر نشان دهند و از ظاهری که دارند، راضی هستند. مدام شکستهنفسی کردن و شرمنده بودن از ظاهر خود، میتواند عاشقترین مرد را هم دلسرد کند. شما با این کار، ایرادهایی که تا کنون در شما نمیدیده را در نگاهش پررنگتر جلوه میدهید.

چرا زنها به اینجا میرسند؟

برخی زنها گمان میکنند که دیگران ایرادهای ظاهریشان را برجستهتر از آنچه که هست میبینند. به همین دلیل و برای نشان دادن شکسته نفسیشان، سعی میکنند قبل از دیگران، خودشان ایرادها را به زبان بیاورند اما باید بدانید که چنین رفتاری نتیجه معکوس بر روابط شما میگذارد. پس زیباییهای ظاهرتان را تحسین کنید و به خودتان باور داشته باشید. هرگز خود را در مقابل همسرتان تحقیر نکنید؛ این موضوع میتواند حس او را نسبت به شما زیر و رو کند.

سردکننده شماره3: زیاد به ظاهرتان اهمیت میدهید


زنانی که همیشه نگران ظاهرشان هستند

هر مردی دوست دارد زنی زیبا و آراسته داشته باشد اما زنهایی که مدام درگیر ظاهرشان هستند مردها را عذاب میدهند. یک مرد دوست دارد با خیال راحت با همسرش کوه برود و مدام نگران خاکی شدن کفشهایش نباشد. دوست دارد گاهی چهره همسرش را بدون آرایش ببیند و وقتی با عجله میخواهند جایی بروند، او ساعتها مقابل آینه ننشیند. اگر هنوز هم منظورمان را نفهمیدهاید، چند شکایت اصلی مردها از همسرشان را بخوانید:

 • دوست دارم گاهی دستش را بگیرم و روی یک تپه کنارش بنشینم اما او حاضر نیست مانتواش را خاکی کند یا به دلیل نشستن روی زمین شلوارش را چروک کند. هیچ وقت کنارش احساس راحتی نمیکنم.
 • هزینه زیادی که برای لوازم آرایشی میپردازد مرا دیوانه میکند. من مخالف کار او نیستم و دوست هم دارم که آراسته باشد اما از اینکه نیمی از بودجه ماهانه ما برای لوازم آرایشی مصرفی هزینه میشود ناراحتم.
 • حاضر نیست لباسهای تکراری بپوشد و ست کردن لباسها برایش شبیه یک بحران غیرقابل حل است. ما هیچ وقت نمیتوانیم تصمیم ناگهانیای برای تفریح بگیریم. چون باید زمان کافی برای حاضرشدن را داشته باشد.

مردها چه فکر میکنند؟

همانطور که گفتیم مردها از دیدن زیبایی همسرشان لذت میبرند اما دوست دارند بخش اصلی این آراستگی را زیبایی طبیعی تشکیل دهد. آنها دوست ندارند کنار یک عروسک بیعیب و نقص زندگی کنند، بلکه ترجیح میدهند کنار یک همسر ساده، اما مرتب باشد. کنار زنی که اگر به موهایش دست بزنید، آشفته و مضطرب نشود.

 

چرا زنها به اینجا میرسند؟

با دیدن تصویر بازیگران زیبا، برخی از زنها تصویری بیعیب را در ذهنشان حک میکنند؛ تصویری که تمام تلاششان را برای شبیه شدن به آن به خرج میدهند و با دیدن تفاوتهایشان با آن، ناامید و مضطرب میشوند. گرچه این زنها فکر میکنند در صورت شبیه نبودن به این تصویر، دیگران آنها را رد یا سرزنش میکنند اما واقعیت این است که این افراد خیلی زود همسرشان را از خود میرانند.

سردكننده شماره 4: ضعیف هستید

زنان وابسته و دست و پا چلفتی
مردها احساس قدرت را دوست دارند و اینکه زنی با استقلال بیش از حدش آنها را تحت سلطه در بیاورد، آزارشان میدهد. در عین حال، مردها از زنان ناتوان و وابسته هم خوششان نمیآید. آنها دوست ندارند عین یک نگهبان مدام مراقب همسرشان باشند و اینکه زنشان رفتاری کودکانه و منفعلانه هم داشته باشد، برایشان مثل یک کابوس است. اگر هنوز هم منظورمان را نفهمیدهاید، چند شکایت اصلی مردها از همسرشان را بخوانید:

 • برای همسرم اتومبیل خریدم و کمکش کردم تا گواهینامه بگیرد اما او بدون من حاضر نیست رانندگی کند. انتظار دارد من مثل یک راننده شخصی در کنارش باشم و به دلیل ترسش، حاضر نیست از امکانی که برایش فراهم کردهام استفاده کند.
 • اگر من مراقب همه چیز نباشم، زندگیمان از دست میرود. همسرم حتی نمیتواند یک خرید ساده را انجام دهد. همه جا باید کنارش باشم و همه مسئولیتهای زندگی را باید بهتنهایی برعهده بگیرم.
 • همسرم با یک بحث ساده زیر گریه میزد و از بدبختیهایش شکایت میکرد. ما اختلافات زیادی داشتیم و یکبار که تلاش کردم او را به جدایی راضی کنم، تهدید کرد که خودش را میکشد.
 

مردها چه فکر میکنند؟

زنهای مظلومنما، ضعیف و ناتوان برای هیچ مردی جالب نیستند. یک مرد دوست دارد بداند که همسرش در هر شرایطی از عهده کارهای خودش برمیآید و میتواند روی پای خودش بایستد. مردها دوست دارند در زندگی حرف اول را بزنند اما نمیخواهند بار تمام مسئولیتهای ریز و درشت خانه بر دوششان باشد.

چرا زنها به اینجا میرسند؟

این مشکل ریشه در اعتمادبهنفس زنان دارد. کسانی که اعتمادبهنفس پایین دارند، گمان میکنند با این مظلومنماییها میتوانند دل دیگران را به رحم بیاورند و زندگیشان را پیش ببرند. بعضی از زنان هم به دلیل بحرانهایی که در کودکی برایشان بهوجود آمده، همیشه نوعی احساس ضعف همراهشان است و ترس از ترک شدن باعث میشود که به چنین ابزارهایی متوسل شوند؛ ابزارهایی که بهجای درست کردن ماجرا، میتواند روابط آنها را از هم بپاشد.