تفاوت میان سزارین و زایمان طبیعی

1- مدت بستري در سزارين يك الي چند روز است.مدت بستري در زايمان طبيعي حداكثر يك روز است.2- درد سزارين بعد از عمل شروع ميشود و روزها و گاهي هفتهها ادامه دارد.درد زايمان با تولد بچه به پايان ميرسد.3- ساعتها بعد از عمل و بيهوشي مادر ميتواند بچه خود را ببيند.بلافاصله پس از تولد مادر بچهاش را ميبيند، بغل ميكند و صداي گريهاش را ميشنود و او را ميبوسد.4- به هوش آمدن با عوارضي مثل درد، لرز، سرگيجه و استفراغ ممكن است همراه باشد.عوارض بيهوشي عمومي وجود ندارد.5- شيردهي مادر و شير خوردن نوزاد با تأخير انجام ميشود.بلافاصله پس از تولد مادر ميتواند كودكش را بغل كرده و سينهاش را در دهان او قرار دهد و اين به تحريك شيردهي سينه ها و مكيدن كودك كمك مينمايد.6- آب موجود در دهان، مري، معده، رودهها و احتمالاً ريه جنين به طور كامل خارج نميشود و نوزاد ميتواند پس از تولد مشكلات تنفسي داشته باشد.تنفس نوزاد راحتتر انجام ميشود زيرا آبها از احشاء او با فشرده شدن در كانال زايمان خارج شده است.7- جنين آمادگي ورود ناگهاني به دنياي خارج از رحم را نداردجنين بتدريج وارد محيط جديد ميشود و در اين راه بدليل فشارهاي موجود ضربان قلب، فشار خون و گردش خون به مغزش افزايش يافته با آمادگي بيشتري بدنيا ميآيد.8- خونريزي در سزارين دو برابر زايمان طبيعي است.9- خطرعفونت زخم عمل و چسبندگيهاي پس از عمل در سزارين وجود دارد10- بيهوشي عمومي سزارين براي مادر خطرات زيادي در بر دارد.