شناسایی افکار منفی

هرگاه متوجه شدید که خلقتان تغییـر کرده یا بدتر شده از خودتان بپـرسیـد : در حال حاضر چه چیزی از ذهنم می گذرد ؟ ممکن است افـکـار شما واکنـش به واقـعـه ای باشد که بـه تازگی یـا دقایـق اخیـر اتـفـاق افـتـاده باشد و با آنکـه واکنـش نسبت بـه مجمـوعه ای از حوادث گذشته در ذهنـتـان خطـور کنـد .آگاهی یافتن درباره موارد زیر در مورد افکار افسردگی زا از اهمیت برخوردار است .1 - افـکار منفی بیشتر حالت خودآینـد را دارند . در واقع آنها بـراساس منطق یا استدلال به ذهن نمی رسند ، بلکه یکباره به ذهن خطور می کنند .2 - این افکار غیر منطقی و نامعقول هستند و به هدف مفیدی نمی انجامند . آنها احساس شما را بـدتـر می کننـد و مانـع از دستیابی شما به اهـدافـی می شونـد که در حقیقت از زندگی توقع دارید . اگر آنها را به دقت ارزیابی کنیـد ، احتمالا در خواهید یافـت که به نتیجـه گیـری عجولانه ای دست زده اید که در حقیقت درست نیستند .3 - اگر چه این افکار غیرمنطقی هستنـد ، ولی زمانی که به ذهنتان خطور می کنند ، کاملا قابل قبول به نظر می رسند . دقیاقا مانند یک فکر واقعی ، مانن  این که تلفن زنگ می زند، باید گوشی را بردارم .4 - هر چه بیشتر به این افکار منفی معتقد باشید ، احساس بدتری در شما به وجود می آید . اگر اجازه دهید که در چنگال این افکار غوطه ور شوید ، در خواهید یافت که همه چیز را به شکل منفی تفسیر می کنید .از آنجا که همه چیز توصیه کننده به نظر می رسد ، هر چه بیشتر تسلیم و نومید خواهید شد . شما با یادگیری شناخت افکار منفی خودتان و با درک این که این افکار به چه دلیل نادرست و غیر منطقی اند ، می توانید به خود کمک کنید .