قوانینی برای داشتن دوستی عمیق تر

با رعایت این نكات ساده، دوستان بیشتری خواهید داشت و فردی خوش محضر محسوب خواهید شد:


1 - همیشه مودب باشید، همواره با همه مودب و با نزاكت باشید.


2 - هیچگاه دشنام ندهید.


3 - با صدای بلند صحبت نكنید، بلند صحبت كردن بیانگر آن است كه شما قادر به بحث منطقی با دیگران نیستید. همچنین بلند صحبت كردن، سبب جلب توجه اطرافیان میشود، البته توجه منفی.


4 - كنترل خود را از دست ندهید، زمانی كه شما كنترل اعصاب خود را از دست میدهید و از كوره در میروید، به همه نشان میدهید كه قادر به كنترل احساسات و هیجانات خود نیستید.


5 - به دیگران خیره نشوید. زل زدن به دیگران و چشمچرانی نوعی تعرض به آنها محسوب میشود.


6 - صحبت كسی را قطع نكنید. پیش از آن كه اظهار عقیدهای كنید، اجازه دهید صحبت دیگران به پایان برسد. میان صحبت كسی پریدن نشانه بینزاكتی و نداشتن مهارتهای اجتماعی فرد است.


7 - همیشه وقتشناس باشید، مهم است كه به وقت دیگران احترام بگذارید. علاوه بر آن یك فرد متشخص میداند چه زمانی باید مهمانی را ترك كند.


8 - اسرار زندگی خصوصی خود را فاش نسازید، جزئیات زندگی شما باید محرمانه بماند.


9 - حرمت بزرگترها را نگه دارید و همانطور كه دوست دارید مورد احترام دیگران باشید، خودتان نیز باید به دیگران احترام بگذارید.


10 - به اشتباهات دیگران نخندید؛ این یكی از بدترین كارهایی است كه یك فرد ممكن است انجام دهد.


​11 - فخرفروشی نكنید و از لافزدن بپرهیزید.