شباهت انسان به آب

با آب

آیا تا بحال فکر کرده ايم چرا اکثر حجم بدن انسان از آب تشکیل شده است ؟
آب ترکيبي از هيدروژن و اکسيژن است. مايع ، روان، لطیف و متحرکه! سنگينه... اما خيلي از مواد روی آن سبک و روان ميشوند. آب بر آتش غلبه می کند و از سویی سرشار از طراوت و امید است و هروقت با مانعی رویرو شود هرگز معطل و درگیر آن مانع نخواهد شد یا آنرا میشکافد یا مسیر خود را برای رسیدن به هدف تغییر می دهد اما اگر از سرچشمه خود جدا شود و راکد بماند ، به باتلاقی تبديل ميشود که حتی دیگران نیز از آن فراری خواهند شد!

انسان هم مانند آب در مسیر حرکت و جریان است که قدرتمند ميشود ، در تغيير و فراز و نشیبهای روزگار است که استعدادهایش نمود پيدا ميکند ، ميتواند با درک ذاتش بر جهل و هوس خود غلبه و با درک حکمت ، آبراه هدایت دیگران نیز باشد از سوی دیگر همچون آب اگر از سرچشمه هدف آفرینش خود جدا و راکد یا سرگردان شود ، می تواند در باتلاق ناامیدی و افسردگی خویش ناتوان شده و دیگران را نیز از خود گریزان نماید.

آب وقتي از بين ذرات سنگ و شن و ماسه عبور ميکند، به ذات اصلی خود چون چشمه ای زلال و شفاف انرژی بخش و حیات بخش می گردد .
انسان هم وقتي در مسیر رشد و زندگی از لابلای مشکلات و بلاها با صبر و درایت و توکل عبور می کند ، نرم و ملايم و زلال به اصل خویش بازميگردد. خالص ميشود و انرژي جديدی براي ادامهي زندگي خود و دیگران پيدا ميکند.

آب به اشکال مختلف ظرفي که درونش قرار می گیرد ، تغییر شکل می دهد . هرچند شکلش به رنگ محیطش تبدیل میشود اما اصل و ذاتش ثابت است .
آدمي هم ميتواند با محيطهاي مختلف، شکل های مختلف سازگاری بیابد و با حفظ اصالت ذات و فطرت خود اثرات مثبت محیط را جذب و بر آثار منفی موثر باشد.

آب خالص خاصيت پاککنندگي دارد.
انسان نیز اگر روح پاک و فطری خود را بازیابد، ميتواند با رفتار، گفتار و انرژی روانی اش، ديگران رو هم پاک کند.

آب ميتواند شيرين، تلخ يا شور بشود.
آدمی نیز با خوش خلقی، دیگران را می تواند جاذب افکار و احساسات خود کند و یا با بدخلقی و تکرار مکررات و روزمرگی، محیط شور و تلخ برای خود و دیگران بسازد.

آب با توجه به استعداد و ظرفیتش می تواند گاه در آسمان ، گاهي روي زمين و گاه در اعماق زمين باشد. قطره ای بیش نباشد و یا دريایی بیکران. آب ذاتا از بين نميرود، تنها می تواند از حالتی به حالت دیگر تبديل شود.
انسان هم روحي و جسمي، توان تغيير رويه و رفتار مستمر دارد. گاه به اندازهي قطره ای، خود را کوچک و حقیر مينماید و گاه به اندازهي اقیانوسی عظيم ، حیات بخش و روزی دهنده . می تواند تا عرش خود را بالا کشد و یا تا اعماق جهالت و کسب صفات حیوانی خود را زمینی و پایین کشد.

نور در آب شکسته ميشود. آب در عين حالي که رنگ ندارد اما نور را ميشکند و هفت رنگ از آن بوجود می آورد.
انسان هم ميتواند با شناخت حقیقت وشکوفایی استعدادهای خدادادی کارهاي خارقالعاده ای انجام دهد. ميتواند با افکار و رفتارهاي متفاوت، رنگهاي مختلفي از نور تا ظلمت به خود گيرد ،از این رنگها انرژي بگيرد و به دیگران نیز منتقل کند.