داروهایی که هنگام مصرف نباید شکسته شوند

برخی دارو ها به خاطر علل مختلفی نباید شکسته شوند این علل میتواند به این دلیل باشد که این داروها به بدن آسیب می زنند ویا این که با شکسته شدن داروها خاصیت جذب آن ها در بدن تغییر میکند.برخی از این گروه های دارویی شامل این دارو ها هستند:

داروهایی که روکش روده ای دارند و انتریک کوتد میباشند:

Bisacodyl (Dulcolax®), enteric-coated aspirin (Ecotrin®), lansoprazole (Prevacid®), omeprazole (Prilosec®), pancrelipase (Pancrease®), divalproex sodium (Depakote®), many erythromycin products

داروهایی که تحریک کننده برای بافت ها هستنتد:


Alendronate (Fosamax®), atomoxetine (Strattera®), diflunisal (Dolobid®), isotretinoin (Accutane®), piroxicam (Feldene®), risedronate (Actonel®), valproic acid (Depakene®)


داروهایی که مزه تلخ دارند:

Cefuroxime (Ceftin®), ciprofloxacin (Cipro®), docusate (Colace®), ibuprofen (Motrin®)


داروهایی که پیوسته رهش می باشند :

Diltiazem controlled-dissolution (Cardizem CD®), fexofenadine/pseudoephedrine (Allegra-D®), mesalamine (Asacol®, Pentasa®), verapamil sustained-release (Calan SR®, Isoptin SR®), oxybutynin extended-release (Ditropan XL®), propranolol long-acting (Inderal LA®), tamsulosin (Flomax®), divalproex sodium extended-release (Depakote ER®), many theophylline products