ختنه کردن نوزادان پسر خطر عفونت مجاری ادرار را کاهش میدهد

پزشکان استرالیایی در یک مطالعه جدید خاطرنشان کردند که احتمال ابتلا به عفونتهای مجاری ادراری یک سال اول تولد در نوزادان پسر بیشتر است و ختنه کردن میتواند در کاهش این خطر موثر باشد.

به گزارش سرویس «سلامت» ایسنا، این پزشکان دریافتهاند نوزادان پسری که ختنه نمیشوند بیشتر در معرض ابتلا به عفونتهای مجاری ادراری هستند.

پروفسور بریان موریس، کارشناس اصلی در این مطالعه و استاد علوم پزشکی مولکولی در دانشکده پزشکی دانشگاه سیدنی در این رابطه متمرکز شد: ما در این بررسی دریافتهایم که ختنه کردن نوزادان پسر به میزان قابل توجهی در حفاظت از آنها در برابر عفونتهای مجاری ادراری در طول عمرشان تاثیر دارد و از نظر کمک به حفظ بهداشت عمومی نیز حائز اهمیت است.

به گزارش رویترز، موریس و دستیارانش در این مطالعه 22 آزمایش قبلی را که بین سالهای 1987 تا 2012 میلادی روی 407 هزار و 902 مرد از سراسر جهان انجام شده بودند، مجدداً ارزیابی کردند یک چهارم کل مردان شرکت کننده در این آزمایش ختنه نشده بوند.

با تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمایشات پیشین معلوم شد که پس از تفکیک سنی، احتمال ابتلا به عفونتهای مجاری ادراری در طول یک سال اول زندگی در نوزادان پسری که ختنه نشدهاند 9/9 برابر بیشتر از نوزادان پسر ختنه شده است. همچنین از سن یک سالگی تا 16 سالگی نیز احتمال ابتلا به این عفونتها در پسر بچههای ختنه نشده 6/6 برابر بیشتر از پسرانی است که ختنه شدهاند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بهداشتی عمدتاً اظهار میکنند که ختنه کردن یک اقدام پیشگیرانه برای بهبود بهداشت عمومی است و تاکید دارند که این روش بویژه در پیشگیری از ایدز و سایر بیماریهای مقاربتی موثر است.