فضایل ماه رمضان

ماه مبارك رمضان داراى فضايلى است كه به برخى آن اشاره مى‌شود:
اول: ماه رمضان ماهى است، كه روزه گرفتن در اين ماه بر مسلمانان فرض گرديده است.
 
دوم: موجوديت ليلة القدر در اين ماه كه بركت و خير اين شب، بهتر و بيشتر از هزار ماه است. 
سوم: نزول صحف وكتب آسمانى:
 مطابق با روايات دينى، 
صحف ابراهيم در اوايل ماه مبارك رمضان، 
تـورات در ششم مـــاه رمضــان، 
انجيل در سيزدهم مــاه رمضان، 
زبــور داود علیه السلام در هجدهم ماه رمضان 
و قــرآن عظيم الشان در ۲۳ مـــاه رمضان بطور مجموعى به بيت المعمور وبعدا در بيست و سه سال بر پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نازل يافته است. 
چهارم: مطابق به روايات دينى و شواهد تـــاريخى: اولين فيصله ميان حق و باطل (غزوه بدر) هم در مــاه مبارك رمضان صورت گرفته است. و قرآن عظيم الشان اين غزوه را بنام «يوم الفرقان» مسمى نموده است.
 همچنان مــطابق بــه بـــرخى از روايات تاريخى: ميگويندكه فتح مكه هم در مــاه مبارك رمضان صورت پذيرفته است. 
حفظ و صيانت مـاه رمضان:
 در ماه مبارك رمضان دو نوع حفظ و دو صيانت در برابر انسان بوجود مى آيد: 
-۱ حفظ انسان از وسوسه هاى شيطان
 -۲ حفظ انسان از گرفتارى هاى عذاب الهى
خــوشحالى‌هـــاى مــاه مبارك رمضان:
روزه دار در ماه رمضان دارايى دو خوشحالى در يك روز مي‌باشد:

 1- وقتيكه روزه دار روزه خويش را افطار ميكند.
2- دومين خوشحالى ملاقات با ذات پرورد گار در روزه قيامت است.
 در حــــديث شريف آمده است: «كسيكه با ايمان و احتساب (نيت كسب ثواب) روزه گيرد، تمام گناهان را كه قبلاً مرتكب گرديده باشد، بخشيده ميشود» (رواى حديث بخارى ومسلم).
 
منبع: رمضان مبارک و فضایل آن نوشته امــیـن الـدیــن سعـیـدی