چگونه شیطان جهت فریب دادن آدم و حواء وارد بهشت شد؟

مفسرين در چگونگی فریب خوردن آدم و حواء توسط شیطان اختلاف نظر دارند؛ گروهی بر این باور هستند که شیطان پس از خروج از بهشت دیگر اجازه ی ورود به آن را نداشته است و فریب دادن آدم و حواء به وسیله ی وسوسه صورت گرفته است؛ و برای ایجاد وسوسه نیازی به دخول بهشت نیست.و گروهی دیگر بر این باورند که ورود شیطان به بهشت به صورت محترمانه همراه با ملائکه جلوگیری شده است؛ ولی به منظور فریب دادن آدم و حواء اجازه یافته که با ذلت وارد بهشت گردد و با آن دو بر سر خوردن درخت مذکور بحث و مجادله کند.به هر حال هیچ دلیل صریحی در این زمینه وجود ندارد و الله عالمتر است که چگونه این امر صورت گرفته است