زن در اسلام

مطالب مربوط به جایگاه زن در اسلام

زن بین اسلام و غرب

در تاریخ بشریت از آدم تا این دم هیچ مکتب و دیانتی به زن آن جایگاه و مکانت و ارزش و بها و شرفی که لایق اوست را نداده است. تنها اسلام است که زن در سایه‌ی عطف و شفقت آن سرآمد زندگی و انسانیت جامعه می‌گردد. در سایه این دین؛ زن یا مادری است که بهشت زیر پای اوست، و جامعه برای رسیدن به سعادت با کمال افتخار تاج فخر بر سرش می‌گذارد. و یا همسری است که نه تنها نصف زندگی اجتماعی را رسم می‌کند بلکه نقش اول در تربیت نسلهای آینده و ساختار جامعه را در دست دارد.

حجاب زن

اسلام بهترین آئین زندگی و تضمین‌کنندة سعادت دنیا و آخرت است، تعالیم اسلام تنها به مراسم عبادی منحصر نیست، بلکه تمام شئون فردی و اجتماعی بشر را دربر می‌گیرد، حقوق و وظایف هر فرد و هر قشر در آئین اسلام به تفصیل بیان شده است. زنان در هر جامعه , بیش از نیمی از جمعیت آن جامعه را تشکیل می‌دهند در طول تاریخ جوامع بشری نسبت به نقش زن , وظائف و حقوق او, دیدگاه‌های متفاوتی داشته اند.

جایگاه زن در ایران باستان!

 

کتاب ایران (ص۳۵۹ الی ۳۶۹)

انسان ایرانی

* زن در میراث دینی دوران تاریخی

زن موجودی زنده بگور شده!...

در تاریخ بشریت از آدم تا این دم هیچ مکتب و دیانتی به زن آن جایگاه و مکانت و ارزش و بها و شرفی که لایق اوست را نداده است. تنها اسلام است که زن در سایه‌ی عطف و شفقت آن سرآمد زندگی و انسانیت جامعه می‌گردد. در سایه این دین؛ زن یا مادری است که بهشت زیر پای اوست، و جامعه برای رسیدن به سعادت با کمال افتخار تاج فخر بر سرش می‌گذارد. و یا همسری است که نه تنها نصف زندگی اجتماعی را رسم می‌کند بلکه نقش اول در تربیت نسلهای آینده و ساختار جامعه را در دست دارد.

Syndicate content