اسوه های زن مسلمان

خدیجه دختر خویلد رضی الله عنها

او بانوی زنان جهان به روزگار خویش است , خدیجه  رضی الله عنها  بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب , از قبیله قریش و تیره بنی اسد ملقب به «طاهرة» (پاکدامن) و بزرگ زنان قریش در خاندانی والا متولد شد. پیش از عام الفیل 15 سال سن داشت و در میان خاندانی برجسته و بزرگوار پرورش یافت و به زنی خردمند و بزرگوار بدل گشت و به دوراندیشی و عقل و ادب والا شهرت یافت؛ به همین دلیل در نظر مردان بزرگ قومش، دارای منزلتی رفیع بود.

Syndicate content