درباره ما

شبنم به خود مي بالد تا مىزبان حضور بانوان گرامى باشد؛ و فضايى را براى شكوفايى و ارتقاى معلومات بانوان در زمينه هاى مختلف فراهم نمايد. باشد كه قطره زلالى باشد بر دامان گلبرگهاى پاك زنان ايرانى.