اهمیت نماز جمعه در اسلام و گناه ترک آن

الله سبحان دين اسلام را بهترين دين براي مسلمين قرارداده است وهمچنين نعمتهاي زيادي به مسلمانان ارزاني داشته است يكي ازاين نعمتها عيد قرار دادن روزجمعه است و يكي از فرايض مهم اسلام كه به روزجمعه تعلق ميگيرد برپايي نمازجمعه ميباشد، نمازجمعه جلوه اي زيبا از سيماي اسلام و نشان دهنده عظمت وشكوه وهمبستگي اُمت اسلام است، نماز جمعه مهمترين وكارآمدترين پايگاه اساسي ديني وپايگاه بزرگ عبادي ، تبليغي و جهادي اسلام ميباشد و حضور انبوه مردم در نماز جمعه تجلي ايمان و نشانه اسلام دوستي آنان ميباشد. نماز جمعه يكي از بزرگترين شعاير اسلام و مظهر وحدت ، مساوات و صميميت مسلمانان است و اهداف بزرگ معنوي، فرهنگي و ســياسي را در قبال دارد، براستي اگرمسلمانان آنگونه كه اسلام در نظرگرفته است آنرا با روح وجسم، بيداري وهوشياري وبا اشتراك همگاني اداء كننــد يقيناً به ايشان اعتلاي ايماني ، اُخوت اسلامي، بصيرت و دانايي وعظمت و شگوفايي مي بخشد. نمازجمعه نيروگاه روحي، تربيت گاه دينــــــي ملاقات همگاني وحتي مانورسياسي براي مسلمين است كه قلب دشمنان شانرا مي لرزاند و هرگـونه طمع و توطئه شان عليه اسلام و مومـنين را نقش برآب ميسازد چنانچه يكي از دشمنان اسلام بزبان خود به اين گفته اعتراف ميكندوميگويد« تا وقتيكه مسلمانان قرآن،جهاد، كنگره جهاني حج و نماز جمعه را داشته باشند ما برايشان پيروز نخواهيم شد » بخاطر همين ثمرات فراوان است كه پروردگارعــالم آنرا بر مسلمين فرض حتمي و لازمي نموده « هرچند اطفال ، زنان ،مسافرين ، بيماران و نابينايان » را كه اهل عذراند از اين مكلفيت معاف ساخته ويك سوره قرآنكريم رابنام جمعه گذاشته ودرآن از مسلمانان خواسته است كه هنگام بلند شدن صداي اذان نمازجمعه دست از كاروبار«خريد و فروش» برداشته، بازارها را تعطيل نموده و بسوي مساجد براي اداي نمازجمعه بشتابند و كساني را كه معامله وسرگرمي ها ايشان را از اداي نماز مانع ميشوند سرزنش كرده است.  

قرآن كريم سوره جمعه آيه 9: ترجمه: اي مومنان وقتي براي نماز جمعه ندا ميشود پس بسوي ذكر خدا و نماز بشـــتابيد و خريد و فروش را ترك كنيد اين بهتر است براي شما اگر بدانيد پس آنگاه كه نماز اداي شد دوباره پراگنده شويد در زمين و از فضل خدا جستجوي نمايد وخدا را بسيار ياد كنيد تا رستگارشويد.

در احاديث مختلفي پيامبراسلام حضرت محمد مصطفي«ص» به كسانيكه نسبت به نماز جمعه اهميت ميدهند وآنرا با شوق وعلاقه برگزار ميكنند مژده و خبرخوش ميدهد و همچنين به افرادي كه به اين نماز بي توجهي و بي پروايي نشان ميدهند هشدارهاي خطرناكي ارشاد ميفرمايند ...

1- هركس در روز جمعه غسل كند ولباس خوب بپوشد و اگرعطر داشته باشد از آن استـفاده كند سپس براي نماز جمعه به مسجد حاضر شـود و ازبالاي گردنهاي كسانيكه پيش از وي به مسجد آمده اند نگذرد وهرآنچه پروردگار به او توفيق داد از نمازهاي نافله و... بخواند وهنگاميكه امام براي خطبه به منبر بالا شود ، او با ادب و خاموش گوش به خطبه امام كند و اينكه نماز را با جماعت بخواند و از نماز فارغ شود« ايــــن نمازجمعه كفاره گناهانش بين اين جمعه وجمعه گذشته اش خواهد شد ». « رواه ابن ماجه »

2- چون روزجمعه ميشود فرشتگان الهي بردروازه مسجد مي ايستند ونام كساني را كه دراول وقت به مسجد ميآينديكي بعد ازديگري مينويسند،كسيكه وقت وازهمه اولتربه مسجد ميآيد مانندكسي است كه شتـري در روز جمعه قرباني كند، دومي مانند كسي است كه گاوي را قرباني كند و فرد بعدي مانند كسي است كه گوسفندي را قرباني كند و بعد از آن بترتيب مانند كسي است كه مرغي را درراه الله«ج» قربان كرده باشد وچون امام براي خطبه به منبربنشيندآن فرشتگان دفترهاي خود را جمع ميكنند و به خطبه امام گوش ميدهند « رواه البخاري »

3- هركس بدون عذر شرعي نماز جمعه را ترك كند در يكي از دفــترهاي پروردگار متعال كه قابل محو وتغيير نيست، نامش منافق نوشته ميشود.

4- كسيكه« مسلمانيكه » سه نمازجمعه را پي در پي واز روي بي پروايي و بدون كدام عذرشرعي ترك كند، الله«ج» برقلبش مُهرذلت را ميزند« اواز هرگونه توفيق و مدد الهي محروم ميشود » مگراينكه توبه كند« رواه ابوداود و نسايي »

 


نمازجمعه برچه كساني فرض است؟

نمازجمعه بر هر مرد آزاد،بالغ ، مقيم و مسلمان فرض ولي بر مريض، مسافر ، زن و يا معذور فرض نيست اما اگر ايشان اشتراك كنند مشكلي ندارد. وقت نمازجمعه عيناً وقت نمازظهر است ،خواندن نمازجمعه بدون ازامام كمترازسه نفرصحيح نيست وبراي اين نمازدومرتبه اذان دادن سنت است يكي براي دعوت مردم به نمازو ديگري درآغازخطبه، دراذان اول بايد تمام مردم كاروبار خودرا تعطيل كنند وبسوي مساجدبراي اداي نماز حركت كنندو زمانيكه امام به منبربنشيند اذان دوم روبروي وي داده شودوامام دوخطبه ميخوانددروقت خطبه امام،مقتديان بايدبه كاري مشغول نشوند واگر كسي حرفي بزند از ثواب گوش كردن خطبه محروم ميگردد.توجه: مسلماني كه به خداوند«ج» ايمان داشته باشد وازعذاب اوهراسان وبه بهشت او دل بسته باشد آيا ممكن است كه از دادن اكثريك ساعت وقت درهفته به اين عبادت زيبا و پُربركت دريغ ورزد و وقت مبارك نمازجمعه رابه بازي و تفريح و همچنين غفلت سپري كند وازآن همه بركات ومزيت ها خود رامحروم كند،پس از الله«ج»  بترسيد اي مومنين و به اداي نماز جمعه و جماعت پايبندي نشان دهيد.