آیا حق خودتان را از دیگران میگیرید ؟

برای شما تستی داریم كه میخواهیم با آن میزان ابراز وجود شما در جامعه و زندگیتان را بسنجیم. اینكه چقدر این اعتمادبهنفس را دارید كه حقتان را از دیگران بگیرید و نگذارید دیگران آن را پایمال كرده و از شما سوءاستفاده كنند.

در ادامه 30 سؤال، به شما داده میشود. پاسخ شما باید مشخص كند كه در موقعیت های مختلف چگونه ابراز وجود میكنید، حتی اگر این موقعیتها برایتان پیش نیامده باشد، فكر كنید اگر در آن موقعیت بودید، چه كار میكردید؟ هیچ سؤالی را بدون پاسخ نگذارید.


1-آیا اگر فردی ناگهان در صف جلوی شما بایستد، اهمیت نمیدهید؟
2-آیا برایتان سخت است از دوستی بخواهید لطفی در حقتان بكند؟
3- اگر مدیرتان درخواست غیرمنطقی از شما بكند، پاسخ «نه» برایتان مشكل خواهد بود؟
4-آیا برایتان سخت است كه درخواست غیرمنطقی والدینتان را رد كنید؟
5-آیا احساسات منفی خود به دیگران را در وقت مناسب بیان میكنید؟
6-آیا به راحتی با مردمی كه نمیشناسید، ارتباط برقرار میكنید؟
7-اگر دوستی داشته باشید كه مورد تایید والدینتان نباشد، آیا سعی میكنید كه به آنها كمك كنید او را بهتر بشناسند؟
8-اگر مشغول دیدن برنامه تلویزیونی مورد علاقهتان باشید و یكی از نزدیكان حواس شما را پرت كند، آیا از او میخواهید كه ساكت باشد؟
9- اگر نسبت به نامزد یا همسرتان عصبانی باشید، آیا بیان این خشم برایتان مشكل خواهد بود؟
10-اگر دوستی كه قرار بوده شما را به قرار مهمی برساند، 15 دقیقه زودتر زنگ بزند و بگوید، نمیتواند بیاید، آیا ناراحتیتان را ابراز میكنید؟
11- آیا نقش مهمی در تصمیمگیری برای چگونگی گذراندن اوقات فراغت با دوستان یا اقوام بازی میكنید؟
12- آیا برایتان سخت است كه تقاضای دیگران را رد كنید؟
13- آیا اغلب عذرخواهی میكنید؟
14- آیا برایتان سخت است به فروشنده «نه» بگویید؟
15-آیا از صحبت كردن در بحث گروه كوچكی از دوستانتان، اجتناب میكنید؟
16- آیا برایتان سخت است چیزی را كه خریدهاید و دوست ندارید عوض كنید؟
17- آیا به دیگران اصرار میكنید كه سهم منصفانه از كارشان را انجام دهند؟
18- اگر در یك رستوران خوب، غذایی تهیه كنند كه از آن رضایت نداشته باشید، آن را به اطلاع پیش خدمت میرسانید؟
19- اگر با عقیده مدیرتان مخالف باشید آیا جرات میكنید كه نظر خود را بیان كنید؟
20- درصورت ضرورت، آیا برایتان سخت خواهد بود كه از والدینتان بخواهید لطفی در حق شما بكنند؟
21- اگر به كسی علاقهمند باشید، برایتان سخت است كه احساساتتان را به او بگویید؟
22- اگر دوستی كه مقدار كمی پول از شما قرض گرفته، بهنظر برسد كه آن را فراموش كرده، آیا به او یادآوری میكنید؟
23- اگر سخنان مدیرتان چنان نیشدار باشد كه دیگر شوخی به حساب نیاید، آیا برایتان سخت خواهد بود تا ناراحتیتان را ابراز كنید؟
24- اگر فروشنده مغازه به درخواست كسی پاسخ دهد كه بعد از شماست، آیا به او موضوع را یادآوری میكنید؟
25- اگر در تاكسی، راننده مبلغی بیش از كرایه رایج از شما طلب کند، آیا به او تذكر میدهید؟
26- آیا در بیان رنجش خود نسبت به دوستی كه بیدلیل از شما انتقاد كرده، تردید میكنید؟
27- اگر مدیرتان حرفی بزند كه بدانید صحت ندارد، آیا او را زیر سوال میبرید؟
28-اگر صاحبخانهتان در انجام تعمیراتی كه قول داده انجام دهد، كوتاهی كند، آیا نسبت به این موضوع اصرار میورزید؟
29- آیا برایتان سخت است كه از مدیرتان بخواهید كه زودتر مرخصتان كند؟
30- آیا برایتان سخت است كه بهصورت لفظی عشق و محبتتان را به نامزد یا همسرتان بیان كنید؟


جوابها: همیشه / گاهی / هرگز چه امتیازی میگیرید؟

در سوالهای 1-2-3-4-9-12-13-14-15-16-20-21-23-26-29-30 به هر پاسخ هرگز 2 امتیاز، به هر پاسخ گاهی یك امتیاز و به پاسخهای همیشه امتیازی ندهید.

بنابراین در بقیه سؤالها یعنی در سوالهای 5-6-7-8-10-11-17-18-19-22-24-25-27-28- به هر پاسخ همیشه 2 امتیاز، به هر پاسخ گاهی یك امتیاز و به پاسخهای هرگز امتیازی ندهید.

بالاترین امتیاز در این آزمون 60 خواهد بود، اگر نمره شما بین 60-40 باشد بیانكننده این است كه شما جرات ابراز وجودتان در موقعیتهای مختلف خوب است و اگر نمره شما بین 39-20 باشد شما در حد وسط قرار داشته و نیاز به تمرین بیشتر دارید و اگر نمره شما زیر 19 باشد، میزان ابراز وجود و اعتماد به نفس در شما پایین است، شاید پیشنهادهای ما به شما كمك كند.


این نمره ها چه می گویند؟
اگر شما در این آزمون نمره پایینی آورده باشید احتمال دارد كه حداقل 2 مشكل داشته باشید؛ ابتدا، خود را از دیگران جدا نگه میدارید و نزدیك شدن به دیگران برای برقراری تماس اولیه كه مهم است برایتان مشكل است. وقتی كسی به شما نزدیك میشود به راحتی نمیتوانید كلمات مورد نظرتان را بگویید و از انتقال علاقهتان به آن فرد ناتوانید. تمایل ندارید احساسات واقعی خود را بیان كنید حتی اگر این احساسات، مثبت باشند. نداشتن جرات، اغلب منجر به تنهایی و جداماندن از دیگران میشود. دومین مشكل اینکه اجازه میدهید دیگران از شما سوءاستفاده كنند.

اگر كسی تقاضای غیرمنطقی از شما داشته باشد، تمایلی به اعتراض از خود نشان نمیدهید. شما انتقاد و حرفهای آزاردهنده را بدون اعتراض میپذیرید و اجازه میدهید كه دیگران در برنامهتان دخالت كنند. اغلب شما ناتوانی خود را برای اعتراض خودخواهی دیگران، با گفتن این حرف بهخود منطقی جلوه میدهید: «اعتراض كردن به دردسرش نمیارزد.» یا با جمله «كار كوچكی است، نمیخواهم دوستم را ناراحت كنم.» ناتوانی خود را توجیه میكنید. رد نكردن یك یا 2 و شاید هم تعدادی از تقاضاها كار سختی نیست. اما دیر یا زود، این تقاضاها اثر منفی خود را روی شما خواهند گذاشت. وقتی شما جرات ابراز وجود ندارید، كمكم از دوستانی كه از شما تقاضاهای غیرمنطقی دارند رنجیده خاطر و ناراحت میشوید و چون برایتان مشكل است عقیده خود را بیان كنید یا به دوستانتان «نه» بگویید، كمكم از دوستانتان جدا میشوید، چون این تنها راهكار باقیمانده برای شماست.


چند راهكار و پیشنهاد
نخستین قدم برای شما این است كه دلیل تراشیهایی كه باعث عقب ماندگی شماست را كنار بگذارید. بسیاری از شما ابراز وجود را با تهاجمی بودن اشتباه میگیرید. ابراز وجود كردن از لحاظ اجتماعی كاری صحیح است، درحالیكه تهاجمی بودن یك نوع توهین و حتی كاری خشن است. مردم تهاجمی از شخصیت خود، برای ترساندن دیگران یا ایجاد تاثیر منفی استفاده میكنند، درحالیكه كسانی كه ابراز وجود میكنند، آن چیزی را كه در ذهنشان است به روشی بیان میكنند كه از لحاظ اجتماعی قابلقبول است و اجازه نمیدهند دیگران از آنها سوءاستفاده كنند. اینكه به دوستتان بگویید نیم ساعت دیر كردن او باعث ناراحتیتان شده تهاجمی بودن نیست بلكه احساس صمیمی بودن است. اگر هنگامی كه دوستتان بخواهد اتومبیل شما را برای آخر هفته قرض بگیرد، «نه» بگویید، این جواب منفی یك پاسخ مناسب به یك درخواست كاملا نامناسب است.

در ارتباط برقرار كردن با دیگران پیشقدم شوید، حتی اگر سلامی كوتاه یا لبخندی گذرا باشد، میتوانید قبل از انجام آن، در خانه كمی تمرین كرده و نقش بازی كنید تا انجام واقعی آن برایتان راحتتر باشد. به یاد داشته باشید ابراز وجودكردن ضرورتا به معنای بالا بردن صدایتان یا انجام كارهای خشن نیست بلكه به معنای روراست بودن در مورد آنچه به آن فكر کرده و احساس میكنید، است. سخت نیست! یادتان باشد نخستین قدم را باید خودتان بردارید آن وقت میبینید كه قدمهای زیادی به سویتان برداشته خواهد شد.