خواص آب ماست و آب پنیر

خواص اب ماست و اب پنیر
بعضي ها مزه آب ماست يا آب پنير را دوست ندارند ، در حاليكه ديگران آن را خيلي دوست دارند . آب پنير يا آب ماست مايعي است كه هنگام تهيه ماست يا پنير از شير جوشيده و غليظ شده تشكيل ميشود و روي سطح ماست يا پنير قرار ميگيرد . در حاليكه تمام پروتئين به پنير يا ماست منتقل ميشود ، مواد حياتي در آب آن جمع ميگردد

از يبوست جلوگيري ميكند . منبع پروتئين خوبي براي مشكلات كليوي و سلول هاي ايمني بدن را فعال ميكند . با توجه به اينكه آب ماست مقدار كمي چربي و پروتئين دارد ، ولي داراي مقادير زيادي مواد معدني خصوصاً كلسيم و ويتامين هاي محلول در آب مثل ميباشد ، در مقايسه با شير ميزان مواد با ارزش آن در هر كالري بيشتر است . بنابراين به فردي كه بايد چربي و پروتئين كمي مصرف كند و در مقابل به مواد معدني و ويتامين نياز دارد ، توصيه ميشود آب ماست يا آب پنير مصرف كند مصرف آب ماست يا آب پنير ، نه بار كليه ها را سنگين ميكند و نه داراي پروتئين است كه در اثر تجزيه باعث چاق شدن باسن و ران و شكم گردد . كليه ها ميتوانند مقادير كم پروتئين را تحمل كنند ، زيرا در صورت مصرف زياد پروتئين مواد حاصل از تجزيه آن ، فشار را در كليه ها افزايش داده و در نهايت اجزاء تشكيل دهنده كليهصدمه ديده و حساس ميشوند .