تعامل با همسر

مطالب مربوط به تعامل با همسر

هفت قانون طلایی برای شاد زیستن با همسران

 

ثانیه شمار کوچک ساعت چرخید و چرخید و مرد را به خاطره آن عصر پائیزی برد که همراه با همسرش اولین روز پیوندشان را کنار برگ‌های رنگارنگ جشن گرفتند.

Syndicate content